Toezichthoudende en adviserende rol

De rol van de Raad van Commissarissen (RvC) is het adviseren van de Executive Board en het monitoren van goed ondernemingsbestuur. De leden van de RvC bewaken de algemene gang van zaken van Kramp, waaronder de effectiviteit van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de kwaliteit en integriteit van de financiële verslaggeving.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vergadert meerdere keren per jaar volgens een met de Executive Board overeengekomen schema. Eén keer per jaar bespreken we de strategie en het budget in een vergadering met de voltallige Executive Board. In 2022 hebben we elkaar vijf keer ontmoet.

Gedurende het jaar werd de RvC regelmatig op hoofdlijnen geïnformeerd over balansontwikkelingen, cashflow, resultaten en strategie. In 2022 waren de belangrijkste gespreksonderwerpen het budget, investeringen en herfinanciering, human resources, het Maykers-platform, de IT-strategie en successiemanagement. Deze discussies waren zeer open en werden bijgewoond door diverse managers van Kramp.

Werking en evaluatie van de Raad van Commissarissen

Wij vinden het belangrijk dat de leden van de RvC zich kritisch kunnen opstellen en onafhankelijk kunnen handelen ten opzichte van elkaar, de Executive Board en eventuele specifieke belangen. De RvC evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren en dat van de leden. We zijn van mening dat de kennis, ervaring en competenties van de geselecteerde leden passend zijn voor de essentiële rol die de RvC vervult.

De voltallige RvC wil alle medewerkers van Kramp bedanken voor hun harde werk en toewijding in 2022. Dankzij hen hebben we opnieuw een positief resultaat neergezet in een jaar vol uitdagingen die buiten onze macht lagen. Met hun niet-aflatende steun geven we samen vorm aan een mooie toekomst voor ons bedrijf.

Rutger Ruigrok
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kramp Groep B.V.

Our topics